Informatie

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage WMO
Vanaf 2020 betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor hulp of ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Er wordt niet gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de WMO. Ook  maakt het niet uit of iemand veel of weinig hulp of ondersteuning krijgt. In 2020 betaalt ieder huishouden maximaal € 19 per maand. In 2019 was de maximale bijdrage € 17,50 per vier weken.

Let op
De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage WMO van maximaal € 19,00. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het WMO-loket van uw gemeente.

Partner + geen AOW = geen eigen bijdrage
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de WMO.
Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt de eigen bijdrage maximaal € 19 per maand voor u samen.

Eigen bijdrage Jeugdwet
Voor zorg en ondersteuning via de Jeugdwet betaal je géén eigen bijdrage.

Contact

Klachtenreglement

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. U bent cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeB ondergebracht bij het onaCankelijke Klachtenportaal Zorg.

Lees meer

Cliëntenraad

In 2021 wordt er een cliëntenraad geïnstalleerd.

Vergadering